啃骨头 Ken gu tou

Chinese
$
Boyang E. Rd. (at Jiaxiang Rd.)
Leshan, 四川