Falafel Adir

Row 1

Details
Emek Refaim 42 (at Mishal)
שלם,