Yanagiya Japanese Restaurant 柳屋

Japanese
$ $
衡山路6号领馆广场
上海市, 上海市