Tsukiji Japanese Restaurant IRT

Japanese
$ $
IRT Food Court 74 Bach Dang
Đà Nẵng, Thành Phố Đà Nẵng