Saigon Tast

Japanese
$ $
120 E 34th St
New York, NY 10016
(212) 686-3283

Menu