Vais Byrek & Burgers

Restaurant
$ $
216 Harrison Ave
Lodi, NJ 07644
(973) 340-4540