16. Kitcho Arashiyama (Kyoto, Japan) from 16 Best Restaurants in Japan Slideshow