10 Lavish Athlete Birthday Bashes Slideshow


1. Dennis Rodman’s 50th Birthday Party
2. John Wall’s 21st birthday
3. Gilbert Arenas’s 25th Birthday Party
4. Dwyane Wade’s 28th Birthday Party
5. LeBron James’s 26th Birthday Party
6. Chad Ochocinco’s 33rd birthday party
7. Mike Tyson’s $410,000-Birthday Party
8. Eli Manning’s 28th Birthday Party
9. Caron Butler’s 28th Birthday Party
10. Mike Vick’s 30th Birthday Party