ZHEN Dim Sum (真點心)

Dim Sum
$ $
G/F, Block J, Edificio Hong Cheong, 586 Rua de Nam Keng, Flores
, Municipality of Macau
+853 2883 2232