Shady Bar

Bar
$ $
Shady Lane
South Lake Taho, CA 96150