Les Beautés Shabu Shabu

Chinese
$
Carrefour Biyun road
上海市, 上海市