迪欧咖啡

Café
$
Yuecheng, Shaoxing, Zhejiang (Paojiang Shiji Jie)
绍兴市, 浙江