Pinoy Lechon BBQ

BBQ
$ $
10980 Monterey Rd
Morgan Hill, CA 95037
(408) 776-1560

Menu