Oasis BBQ

BBQ
$ $
146 Tam Kung Rd
土瓜湾,
+852 2714 0666