Long Tea Fan (籠町茶番)

Bubble Tea
G/F, 60 Sai Yeung Choi St S
Mong Kok, Kowloon