Kiki Cafe

Food
2690 Palm Ave
Hialeah, FL 33010
(305) 863-8097