Jerem's Cocktail Bar

Cocktail, Wine Bar
$ $ $
Shanghai, Shanghaï