# Smoky Idaho® Potato Eyes

We'll take two, please