# Reuben-Topped Irish Nachos

Nachos are getting a serious upgrade