# Creamy Thyme Potato Gratin

An elegant side dish that's so easy to make