Venue #58661f6ba370b92942e289b5

Taiwanese
Food Republic, Shop 308-312, 3/F, Domain, 38 Ko Chiu Rd
油塘,