Venue #5597d2c5498efaf9635f4f27

Restaurant
$ $
Bagan Samak, Kedah, Kedah

Tips

  • Coconut shrimp...
  • Coconut shrimp,stream shrimp
  • Coconut prawn
  • Prawn,fish