Venue #52b2efa6498e033134b073f4

Taiwanese
147, Shijian Road, Changhua City
Changhua, Changhua
Monday
11:00am - 2:00pm
5:00pm - 8:30pm
Tuesday
11:00am - 2:00pm
5:00pm - 8:30pm
Wednesday
11:00am - 2:00pm
5:00pm - 8:30pm
Thursday
11:00am - 2:00pm
5:00pm - 8:30pm
Friday
11:00am - 2:00pm
5:00pm - 8:30pm
Sunday
11:00am - 2:00pm
5:00pm - 8:30pm