Venue #523d7901498e6bfb1d279eac

Vietnamese
$ $
294 Ba Thang Hai, dist. 10
Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh