Venue #51021fd7e4b0e1815ffeacfb

Sushi
$ $
Yuen Fat Industrial Building, 25 Wang Chiu Road
香港,