Venue #4dc521ff45dd26455267e0b4

Chinese
$
Shop 15, Ching Ho Estate Shopping Centre
Sheung Shui,
+852 2670 6233